ITD Netværk

Se hvilke netværk du kunne have interesse i at deltage i. Det er gratis for ITD-medlemmer at deltage i ITD Netværk, mens andre må deltage for et mindre beløb.

ITD har både lokale netværk, der dækker alle geografiske egne af Danmark, men vi har også fagrelaterede netværk.

 

ITD Netværksgrupper har til formål at:

 • Fremme det gensidige kendskab til kollegaer
 • Knytte faglige og personlige kontakter
 • Udveksle erfaringer og synspunkter
 • Fremme dialog og samarbejde virksomhederne imellem
 • Styrke den enkeltes og transportspecialets konkurrenceevne
 • Styrke dialogen med transportkøberne.

 

ITD’s rolle i netværksgrupperne er:

 • Udarbejdelse af dagsorden
 • Udsendelse af mødeindkaldelse/dagsorden
 • Praktisk mødetilrettelæggelse
 • Mødeledelse
 • Udarbejdelse af konklusionsreferat
 • Evt. opfølgning på mødekonklusioner.

 

Netværksdeltagere: 

 • Ejere og Ledere
 • I de lokale netværk kan både medlemmer, associerede medlemmer og ikke medlemmer af ITD deltage.
 • I de faglige netværk deltager kun medlemmer og associerede medlemmer af ITD som faste netværksdeltagere
 • Andre fagpersoner efter netværkenes formål og accept.

 

Det koster 5.910 kroner pr. år at deltage i et netværk, men for ansatte hos ITD-medlemmer er det gratis. Medlemsskab af netværksgrupper for personer, der ikke er ansat hos et ITD-medlem skal godkendes af netværksgruppen.

 

Netværksgruppen kan efter eget ønske og behov invitere eksterne indlægsholdere, samarbejdspartnere eller gæster.

 

ITD Netværksgruppernes spilleregler:
Der gælder nogle simple og enkle regler for deltagelse i ITD’s Netværk. Det skal danne ens retningslinier for alle netværk – både de faglige netværk og de lokale netværk.

 

Etiske normer:

 • Åbenhed indadtil
 • Lukkethed udadtil
 • Tillid og ingen skjulte motiver
 • Drøftelse af fragtpriser er bandlyst!

 

Optagelse og eksklusion:

 • Optagelse af nye lokalnetværksdeltagere kan ske efter enighed i netværket. Ved manglende enighed - efter et flertal i lokalnetværket
 • Overtrædelse af de etiske normer kan medføre eksklusion af netværket
 • Udeblivelse fra 3 netværksmøder uden afbud kan medføre eksklusion
 • Ved gentagende afbud kan eksklusion drøftes i netværket

 

Netværkenes virke:

 Grupperne afholder som hovedregel 3-4 årlige møder, og yderlige møder arrangeres efter behov.

 • Netværket aftaler selv, hvor og hvordan netværksmøderne afholdes
 • Netværksgrupperne kan tage alle relevante problemstillinger op til diskussion under iagttagelse af lovgivningens almindelige rammer, herunder på det konkurrenceretlige område
 • Endvidere kan grupperne bruges til i fællesskab at tage kontakt til relevante myndigheder, transportkøbernes organisationer og lignende
 • Netværket opsætter selv en dagsorden
 • Opstår der uoverensstemmelser eller tvister, kan ITD medvirke til en afklaring.

 

ITD Netværk Affald

Netværket henvender sig til transportører og indsamlere af affald. Netværket beskæftiger sig med de regler og udfordringer, som berører både den nationale og den grænseoverskridende transport af affald.

 

ITD indkalder til to årlige netværksmøder, som afholdes rundt i landet. Netværket sætter selv dagsordenen fra møde til møde, og ITD inviterer relevante gæster og indlægsholdere til møderne. ITD orienterer om seneste nyt inden for affaldsområdet og arbejder konstruktivt med de spørgsmål og ønsker, der måtte være, både fagligt og politisk.

 

Der er også tid til at networke og udveksle erfaringer under møderne.

 

Kontaktperson: Camilla Wiig - cw@itd.dk

 

ITD Netværk Container 

ITD Netværk Container henvender sig til medlemmer af ITD, der i overvejende grad beskæftiger sig med transport af containere, nationalt og internationalt. 

Netværket drøfter på møderne de aktuelle udfordringer, der er ved vejtransport med containere. Vi drøfter fx samarbejdet med de danske containerterminaler i Aarhus, Odense, Fredericia og København, ligesom vi ser på, hvordan håndteringen af containere foregår i de store internationale containerhavne: Hamborg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen. I tilknytning hertil har vi i netværket talt om toldforhold, om ekspeditionstider, om vægtgrænser og obligatorisk vejning af containere samt om kombi-reglerne. Kort sagt drøfter vi alt om medlemmernes kørsel med 20-fods, 40-fods eller 45-fods containere. 

Medlemmerne kan selv præge dagsordenen på møderne ved at indsende forslag om temaer til kommende møder.

Ved at deltage i netværket forpligter medlemmerne sig til at overholde den til enhver tid gældende konkurrencelovgivning, og således ikke drøfte emner eller komme med udsagn, der har til formål eller følge at påvirke konkurrerende virksomheders kommercielle adfærd eller på anden måde begrænse den frie konkurrence. 

ITD fungerer som sekretariat for netværket og indkalder, afholder og følger op på netværksmøderne. Der afholdes netværksmøder efter behov, dog minimum 1 om året.


Kontaktperson: Anders Jessen - aj@itd.dk

 

ITD Netværk Europa
ITD startede i 2004 en netværksgruppe med transport i Østeuropa som speciale under navnet "ITD Netværk Østeuropa". Siden har gruppen dog ændret navn til "ITD Netværk Europa". Netværket er derfor åben for alle medlemmer, der har transporter rundt om i Europa. Netværket sammensætter selv sin dagsorden og vælger fra gang til gang de emner, det gerne vil have diskuteret.

Kontaktperson: Anders Jessen - aj@itd.dk

 

ITD Netværk International Dyretransport
ITD netværk International Dyretransport henvender sig til medlemmer af ITD, der beskæftiger sig med transport af levende dyr, såvel nationalt som internationalt. Optagelse af virksomheder, der falder udenfor denne målgruppe, kræver enighed af netværkets medlemmer.

 

Ved deltagelse i netværket forpligter medlemmerne sig til at overholde den til enhver tid gældende konkurrencelovgivning, og således ikke drøfte emner eller komme med udsagn, der har til formål eller følge at påvirke konkurrerende virksomheders kommercielle adfærd eller på anden måde begrænse den frie konkurrence.

 

ITD fungerer som sekretariat for netværket og indkalder, afholder og følger op på netværksmøderne. Der afholdes netværksmøder efter behov, dog minimum 1 om året.


Kontaktperson: Simon Bøgesvang - srb@itd.dk.

 

ITD Netværk Ledere
ITD Netværk Ledere er forum for aktive og dynamiske ledere fra ITD’s medlemskreds. Deltagerne mødes 4 gange om året for at udveksle erfaringer, holde de sociale relationer ved lige og blive opdateret på faglige emner. Det er vigtigt at være forberedt på de udfordringer, som præger fremtidens transportmarkeder med internationalisering, øget konkurrence og stigende krav fra kunder og myndigheder.


Netværket giver mulighed for at styrke og videreudvikle samarbejdet med kollegaerne i branchen. 
 

Kontaktperson: Ulla Mørck Thietje - umt@itd.dk 

 

ITD Lokale netværk

ITD har 3 lokale netværk.

 

Kontaktperson Sjælland: Frank Schnipper - fs@itd.dk

Kontaktperson Fyn, Øst- og Nordjylland: Følger snarest

Kontaktperson Syd, Midt- og Vestjylland: Følger snarest

 

ITD Netværk ”Next Generation”

ITD har ultimo 2016 etableret et nyt netværk med navnet  ”Next Generation”. Netværket henvender sig til unge kommende vognmænd, som står overfor at skulle tage stilling til generationsskifte.

 

Netværket vil beskæftige sig med, hvordan man som næste generation i virksomheden kommer ind og sætter sit præg på den forretning, som ens far, bedstefar, oldefar eller onkel startede op og har drevet igennem flere år efter fastlagte principper og rutiner. Hvilke udfordringerne er der i forbindelse med et generationsskifte, og hvordan tackler man dem bedst.  F.eks emner som økonomi, forventninger og familieudfordringer men også emner som ledelsesprincipper og coaching vil også komme på dagsordenen.

 

Kontaktpersoner: Ulla Mørck Thietje umt@itd.dk

 

ITD Netværk Selvkørende

ITD Netværk Selvkørende er som navnet siger for den selvkørende vognmand. Vognmændene mødes 3-4 gange årligt, primært på Hovborg Kro, hvor der opbygges relationer til kolleger og udveksles erfaringer fra hverdagen.

Da konkurrence og krav til uddannelse fra kunder og samarbejdspartnere stiger, er informationsniveauet blevet en nødvendighed. På møderne tages der forskellige emner op, som berører vognmandens dagligdag. Møderne ligger altid en lørdag, da det som bekendt er den dag, hvor den selvkørende vognmanden bedst kan, og hvor der er tid til snak og uddannelse.


Der er også plads til dig.


Kontaktperson: Følger snarest

 

ITD Netværk Seniorer
I gruppen har tidligere medlemmer og virksomhedsindehavere mulighed for at hilse på hinanden og udveksle erfaringer fra ”gamle dage". Samtidig får gruppen i løbet af dagen en opdateret viden om de aktuelle forhold for transportbranchen. Netværksgruppen mødes en gang om året forskellige steder rundt om i Danmark.

 

Hvem kan deltage i netværket?

 • Medlemmer af seniornetværket skal være passivt medlem af ITD.
 • ITD-æresmedlemmer
 • Aktive ITD-vognmænd som er over 65 år
 • Tidligere ITD/FDE ansatte som stopper hos ITD/FDE for at gå på pension (over 65 år)


Kontaktperson: Ulla Mørck Thietje - umt@itd.dk 

 

ITD Netværk Særtransport
Netværket sætter fokus på alle elementer inden for særtransportområdet og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med omfangsrige og tunge transporter.

I ITD Netværk Særtransport arbejdes der primært med de udfordringer, som særtransportørerne løbende står overfor. ITD orienterer løbende netværket om det seneste nye inden for området. Netværket sætter selv dagordenen fra møde til møde. ITD arbejder konstruktivt med de spørgsmål og ønsker, der måtte være, både fagligt og politisk.

Der indkaldes til to årlige netværksmøder, som afholdes rundt i landet. ITD inviterer relevante gæster og indlægsholdere til møderne (eksempelvis fra politiet, myndigheder og producenter).

 

Netværket er stille og roligt vokset til over 60 medlemmer. Der er også rig mulighed for at få udvekslet erfaringer blandt deltagerne.

 

Kontaktperson: Steffen Johannsen - sj@itd.dk

 

ITD Netværk Uddannelse og HR

Netværket ønsker at sætte mere fokus uddannelses- og HR-området hos vores medlemsvirksomheder - herunder rekruttering til branchen.

 

ITD ønsker at sammensætte og målrette vores indsats overfor vores medlemmer så optimalt som muligt. Derfor har vi brug for en tæt dialog med folk i branchen, som skal være med til at sikre, at ITD altid medvirker til at højne uddannelse og kompetencer i branchen og er den bedste sparingspartner på HR-området. Samtidig vil netværket bibringe deltagerne ny og vigtig viden på området, erfaringsudveksling og meget mere.

 

Netværk er oprettet i 2017 og er åben for alle medlemsvirksomheder, som ønsker at prioritere uddannelses- og HR-arbejdet i virksomheden. 

 

Kontaktperson: Jørgen Smed - js@itd.dk

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close
0