Brexit

Når Storbritannien forlader EU vil det få stor betydning også for transportbranchen. Situationen er lige nu, at parterne ikke har indgået en endelig aftale for det fremtidige samarbejde. EU har accepteret at datoen for Storbritanniens udtræden udsættes til efter 29. marts 2019. Den præcise dato afhænger af de konkrete omstændigheder, herunder om det britiske underhus stemmer ja til en overgangsaftale i uge 13. ITD følger løbende sagen og opfordrer medlemmer med aktiviteter i Storbritannien til at følge med i udviklingen. Ligeledes bør man være opmærksom, hvis man har britiske medarbejdere ansat eller har aftaler med britiske parter.

Hvordan den fremtidige situation ser ud afhænger i høj grad af, om der bliver indgået en aftale eller ej. I øjeblikket forhandles der mellem parterne, men da der endnu er uenighed på flere punkter, bør virksomheder forberede sig på begge scenarier.

 

 

Scenarie i tilfælde af at der indgås en aftale mellem EU og Storbritannien 

Såfremt man opnår en overgangsaftale, vil EU-reglerne gælde i Storbritannien i en overgangsperiode indtil 31. december 2020. I praksis vil en overgangsaftale betyde, at man i en overgangsperiode vil skulle forhold sig til de samme regler, og Storbritanniens udtræden vil derfor kun kunne mærkes begrænset for erhvervet. Udkastet til aftalen kan findes her (endnu ikke vedtaget).

 

Efter overgangsperioden vil det fremtidige samarbejde afhænge af en aftale mellem EU og Storbritannien. Dette er endnu på et meget tidligt stadie. Udmeldingen er dog, at man ønsker et smidigt og tæt samarbejde, hvor adgangene til markedet er sammenlignelige. Det britiske udkast for et fremtidigt samarbejde kan findes i den britiske regerings positionspapir. Udkastet til en fælles politisk deklaration kan findes her (endnu ikke vedtaget).

 

Det britiske parlament har to gange sagt nej til den aftale som parterne har forhandlet sig frem til. Det forventes at der stemmes om aftalen i uge 13.

 

Kan datoen for Storbritanniens udtræden udsættes?

EU-Domstolen har tidligere udtalt, at Storbritannien frit kan trække deres anmodning om at udtræde af EU tilbage. En udsættelse til efter 29. marts 2019 vil derimod kræve, at Storbritannien fremsætter en anmodning herom, og at de øvrige EU-lande enstemmigt accepterer dette. Storbritannien har spurgt om en udsættelse til 30. juni 2019. På EU's rådsmøde den 21. marts 2019 blev EU enige om at tilbyde en udsættelse til 22. maj 2019 under forudsætning af at det britiske underhus siger ja til overgangsaftalen i uge 13. Siger underhuset nej til aftalen vil EU i stedet acceptere en udsættelse til 12. april 2019, og forventer så at få Storbritanniens plan for forløbet efter denne dato. 

Rådets indstilling kan tilgås her.

 


Scenarie i tilfælde af at der ikke bliver indgået en aftale 

Bliver der ikke indgået nogen aftale, vil det have væsentlige konsekvenser når Storbritannien træder ud af EU, også for transporterhvervet. Det kan blandt andet få nedenstående konsekvenser for danske transportvirksomheder. ITD anbefaler medlemmer at være i dialog med sine kunder omkring Brexit, og de udfordringer der medfølger.

 

Eksport af varer:

Eksportører, der eksporterer til tredjelande, herunder Storbritannien, skal registreres, da varer, der udføres af EU’s toldområde, skal angives. Derudover skal virksomheden have et EORI-nummer.

Varer, der eksporteres, skal desuden pålægges britisk told. Vær desuden opmærksom på regler om oprindelsesbevis.

 

For visse varegrupper kan der desuden være specifikke regler. Eksempelvis for affald vil det efter Brexit ikke længere være tilladt for danske virksomheder at sende affald til bortskaffelse i Storbritannien. 

Se eventuelt Fødevarestyrelsens Brexitguide.

 

ITD anbefaler, at transportører har en dialog med kunden om dette, og at man sammen aftaler, hvem der er ansvarlig for at angive varen.

 

Se eventuelt yderligere om eksport, told og moms på de danske myndigheders Brexit-tjekliste.

https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste

 

Se i øvrigt Toldstyrelsens hjemmeside

 

Import af varer:

Importører skal registreres og have et EORI-nummer. Varer, der importeres fra Storbritannien til EU, skal fortoldes.

 

For visse varegrupper kan der desuden være særlige regler til importen, og for en del varegrupper kan det betyde forøget kontrol ved grænsen. Se eventuelt Fødevarestyrelsens Brexitguide.

 

Se eventuelt yderligere om import, told og moms på de danske myndigheders Brexit-tjekliste.

https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste

 

Se i øvrigt Toldstyrelsens hjemmeside

 

Transporttilladelser:

Såfremt ingen aftale kommer på plads, må det forventes, at der ikke kan udføres transporter på baggrund af en fællesskabstilladelse i Storbritannien. Dette gælder også for transit igennem Storbritannien (til/fra Irland). Ligeledes kan britiske transportører ikke udføre transporter i EU/EØS på baggrund af en britisk tilladelse.

 

I stedet vil CEMT-tilladelser kunne anvendes. Der er et begrænset antal tilladelser til rådighed, og der er administrativt arbejde involveret i ansøgningen. Derudover er der krav til euronorm. Vær opmærksom på, at der er visse begrænsninger for kørslen efter CEMT-reglerne, herunder særlige restriktioner for tredjelandskørsel.

 

Hvis din virksomhed vil søge om en CEMT-tilladelse, skal du være opmærksom på, at ansøgningen først behandles, når du har indsendt en erklæring fra din transportkunde eller speditørens kunde. Erklæringen skal indeholde en udførlig beskrivelse af det nuværende transportbehov med angivelser af godsart, godsmængder og destinationer til Færdselsstyrelsen.

 

Færdselsstyrelsens vejledning kan findes her.

CEMT User Guide kan findes her.

 

Der er fra begge parters side lagt op til en nødplan, hvor man vil kunne udføre internationale transporter mellem Storbritannien og EU i en midlertidig periode. Det er dog endnu ikke sikkert at denne vedtages. ITD følger udviklingen.  

 

Træemballage:

Da træemballage, som paller og kabeltromler, kan indeholde plantesygdomme og skadedyr, er der særlige regler for import fra tredjeland. Da Storbritannien efter Brexit anses om et tredjeland, vil det have betydning for paller og andet træemballage der anvendes ved eksport til Storbritannien og import til EU. Reglerne gælder al træemballage uanset om træemballagen er den konkrete varer, eller den blot bruges til at transportere andre varer på.

Hvis UK forlader EU uden at der er opnået en udtrædelsesaftale, vil alt træemballage skulle være godkendt til at opfylde kravene, som i dag gælder ved eksport til tredjeland. Det vil sige at træemballagen skal være behandlet og stemplet med ISPM15-mærket uanset hvilket produkt, der importeres/eksporteres herpå. 

 

Kun godkendte virksomheder må varmebehandle træet, og kun godkendte virksomheder må fremstille, reparere og mærke træemballagen. Godkendte virksomheder kan ses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

Se eventuelt yderligere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

 

Grænseovergange:

Da der må forventes øget kontrol, bør man forvente kø ved grænseovergange til/fra Storbritannien.

 

Kørekort:

Storbritannien har oplyst, at de vil anerkende danske/EU-kørekort. De danske myndigheder vil fremadrettet anerkende britiske kørekort, men det kan dog ikke garanteres, at øvrige EU/EØS-lande fremadrettet vil gøre dette. I disse tilfælde kan det for personer med britisk kørekort være nødvendigt at søge om et internationalt kørekort.

Har man britisk kørekort og bopæl i en anden EU-stat, kan det overvejes at ombytte kørekort. Efter Storbritanniens udtræden vil et britisk kørekort ikke automatisk kunne ombyttes.

 

Kvalifikationsbevis:

Ansætter man britiske chauffører, skal de have et EU-kvalifikationsbevis. Efter oplysninger fra de danske myndigheder vil allerede udstedte beviser fortsat anerkendes.

 

Førerattest og arbejdstilladelse:

I tilfælde af at der ikke indgås en aftale vil britiske borgere anses som, tredjelandsborgere.

Har man ansat chauffører, der er britiske statsborgere, og som ikke er fastboende udlændinge (registreret efter direktiv 2003/109/EF), skal de have en førerattest. En chauffør der kører på baggrund af en førerattest, kan ikke udlånes eller udlejes til at køre for en anden transportvirksomhed. Førerattesten tilhører transportvirksomheden og gælder kun ved transporter som udføres på baggrund af samme virksomheds fællesskabstilladelse.

Bemærk, at adgangen til at ansætte tredjelandsborgere ikke er fri, men som udgangspunkt vil kræve en arbejds- og opholdstilladelse. Adgangen til at have britiske ansatte kan derfor ændre sig. Se nærmere om de danske regler her.

Hvis du allerede har eller vil ansætte medarbejdere med britisk pas ansat i din virksomhed, anbefales det, at du efter Brexit løbende orienterer dig om britiske statsborgeres rettigheder i Danmark på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Social sikring:

Har man som dansk virksomhed chauffører ansat med britisk statsborgerskab, vil disse som udgangspunkt ikke være omfattet af EU-reglerne. Kontakt eventuelt Udbetaling Danmark for nærmere information herom.

Vær desuden opmærksom på, at det blå EU-sygesikringsbevis ikke vil være gældende i Storbritannien. ITD anbefaler at afklare sygedækning med videre ved dit forsikringsselskab.

 

Køre- og hviletid:

Der forventes ikke mærkbare forskelle i reglerne for køre- og hviletid som følge af Brexit, da Storbritannien har tiltrådt AETR-overenskomsten, men det anbefales dog at følge situationen.

 

Forsikring:

Vær opmærksom på, om din forsikring dækker transport i Storbritannien. Medlemmer bør være forberedt på at skulle medbringe det "grønne kort".

 

Cabotagekørsel:

Såfremt der ikke indgås en aftale, vil EU-transportører ikke kunne udføre cabotage i Storbritannien. Ligeledes vil britiske transportører ikke kunne udføre cabotage i EU/EØS.

 

Kombineret transport:

Der vil ikke være mulighed for at udføre kombineret transport under kombidirektivet i Storbritannien. Ligeledes vil Storbritannien med hensyn til kombidirektivet anses som et tredjeland, hvilket medfører, at vejbenet på en transport til/fra Storbritannien til/fra et medlemsland ikke kan udføres som en kombineret transport under kombireglerne.

 

Firmakørsel:

Efter CEMT-reglerne kan firmakørsel udføres uden tilladelse. Der er dog en del lande med forbehold, så virksomheder der udfører firmakørsel bør følge med i udviklingen. 

 

Vikarvirksomhed:

Der kan ikke lejes chauffører fra britiske virksomheder, da kun virksomheder i EU/EØS kan opnå en dansk tilladelse til dette.

 

Telefoni:

Teleselskaber vil ikke være forpligtet til at tilbyde ”roam-like-at-home” i Storbritannien, hvilket kan have betydning for priserne ved benyttelse af telefon i Storbritannien. ITD anbefaler at undersøge vilkårene hos jeres teleselskab.

 

Kontrakt:

Det anbefales at gennemgå sine aftaler, i forhold til hvordan Brexit kan påvirke aftalen. Ved indgåelse af nye aftaler bør der tages hensyn til følgerne af Brexit, her især adgang til tilladelser og reglerne om told. Kontraktretligt kan Brexit (ved indgåelse af nye aftaler) ikke anses som force majeure.

Ved samarbejde med engelske parter anbefales det at lave en lovvalgsaftale omkring, hvilket lands ret finder anvendelse på aftalen. Vær opmærksom på, at britisk ret kan afvige fra dansk/EU-ret.

 

 

 

 

Nyttige links:

Færdselsstyrelsens side om Brexit

Erhvervsministeriets Brexit-tjekliste

Udenrigsministeriets side om Brexit

De britiske myndigheders Brexit-side

EU’s guidelines i tilfælde af ”no-deal”

Fødevarestyrelsens Brexitguide

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close