Kompensation faste udgifter

Kompensation for din virksomheds faste udgifter:

Virksomheder kan søge om at få kompensation for faste udgifter, hvis virksomheden har haft et fald i omsætning på minimum 35 % i hele perioden som følge af COVID-19.

Kompensationsordningen indebærer, at virksomheder, der har faste udgifter for minimum 12.500 kroner i perioden fra den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020 og et omsætningstab på mindst 35 % som følge af COVID-19, kan søge om kompensation, der vil dække op til 80 % af de faste udgifter, dog maksimalt 60 millioner kroner. Fra slutningen af maj vil dette beløb stige til 110 millioner kroner. 

Kompensationen er skattepligtig, og indgår i virksomhedens indkomst. 


Sammen med ansøgning om kompensation skal ansøgeren vedhæfte en revisorerklæring fra en godkendt uafhængig revisor. En oversigt over godkendte revisorer kan findes her.  

Virksomhedsejere skal underskrive en tro og love-erklæring ved indmeldelse af et forventet omsætningstab og begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor der er udstukket retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Ansøgning om kompensation skal ske på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

Ansøgningsrunder:

Ved justeringen af kompensationspakken, blev der tilføjet en ny ansøgningsrunde.

1. ansøgningsrunde:

I denne ansøgningsrunde kan der søges for perioden fra 9. marts til 8. juni, og det er muligt at søge op til 60 mio. kr. Ansøgning er åben på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

2. ansøgningsrunde

I denne ansøgningsrunde kan der søges for perioden fra 9. marts til 8. juli, og det er muligt at søge op til 110 mio. kr. Ansøgning åbner  forventeligt i slutningen af maj.

 

Betingelser:

 • Virksomheden skal være registreret inden den 9. marts 2020, derudover skal virksomheden:
 • Have et dansk CVR-nummer
 • Forvente minimum 35 % fald i omsætningen i perioden, der søges kompensation for
 • Have minimum én måneds omsætning
 • Have minimum 12.500 kroner i faste udgifter i perioden, der søges for.
 • Nedgangen skal skyldes forhold, som følger af COVID-19.
 • Kompensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020.
 • Statslige tilskud til driften må ikke overstige 50 %.

 

Hvilke omkostninger kan dækkes?

Der skal være tale om dokumenterbare faste udgifter i en periode, hvor virksomhederne er udsat for stor omsætningsnedgang. Denne periode skal være indenfor 9. marts 2020 til 8. juni 2020. Det fremgår af skabelonen til den uafhængige revisorerklæring, at følgende omkostninger kan dækkes:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Nødvendig løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software med videre
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Øvrige faste omkostninger
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Renteomkostninger og gebyrer
 • Nedskrivninger på letfordærvelige varer
 • Nedskrivninger på ferskt kød, der nedfryses (gælder kun slagterier).

Listen anses dog ikke for udtømmende, hvorfor andre faste omkostninger også kan forventes kompenseret.

Der vil også blive givet støtte på 80 % til den påkrævede revisorpåtegning (se særskilt punkt).

 

Hvor meget kan jeg få?

Kompensationsbeløbet afgøres af den forventede nedgang i omsætning:

Nedgang i omsætning

Kompensation for faste udgifter

35-60 %

25 %

60-80 %

50 %

80-100 %*

80 %

*hvis virksomheden er påbudt lukket og ingen omsætning haft, vil man kunne få 100 % kompensation for faste udgifter.

Der kan maksimalt blive udbetalt 60 millioner kroner per virksomhed. Kompensationen kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen. Der kan således ikke ydes mere kompensation end den faktiske nedgang i omsætning.

Sammenligningsperiode

Omsætningsnedgangen skal som udgangspunkt sammenlignes med perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019. Hvis denne periode ikke er retvisende, kan virksomheden sammenligne med perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020. Hvis der ingen omsætning har været i denne periode, vil virksomheden skulle sammenligne fra virksomhedens stiftelsestidspunkt til 9. marts 2020. 

De fasteudgifter bliver sammenlignet med de fasteudgifter virksomheden havde i  perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020.

Virksomheden skal som minimum have én månedsomsætning at sammenligne med.

Hvordan søger jeg?

Når ansøgningen åbner, vil det være muligt at søge kompensation én gang på virk.dk per virksomhed. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen indeholder alle de faste udgifter, der søges kompenseret

 

Ansøgningen foregår ved hjælp af virksomhedens NemID-medarbejdersignatur, hvorfor hverken ITD eller revisor vil kunne foretage den endelige ansøgning. Revisoren vil efterfølgende skulle uploade revisorerklæringen.

Ansøgningen åbner forventeligt den 9. april 2020.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Omsætning: Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden samt den realiserede omsætning i den referenceperiode, hvor virksomhedens nedgang i omsætning beregnes i forhold til.
 • Faste omkostninger: Virksomhedens realiserede omkostninger i de foregående tre måneder samt virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden.
 • En erklæring fra virksomheden, hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent.
 • Revisorpåtegning: Virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

En detaljeret opgørelse af, hvad ansøgningen skal indeholde, kan findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, der findes her.

Hvornår kan jeg få udbetalt kompensationen?

Når Erhvervsstyrelsen har behandlet din ansøgning, får du hele kompensationen udbetalt på én gang. Erhvervsstyrelsen kan alene udbetale kompensation direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Revisorpåtegning:

Revisorpåtegningen skal være udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. En oversigt over godkendte revisorer kan findes her

Virksomheden kan få dækket 80 % af omkostningerne til revisorpåtegningen, hvis der bliver bevilliget kompensation. Kompensationen kan dog ikke overstige 16.000 kr.

 

Opgørelse:

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol, og ved udgangen af perioden, dog senest den 8. december 2020, skal der indsendes en opgørelse over de faktiske indtægter og omkostninger. Herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre end den af virksomheden opgivet procentsats, skal kompensationen betales tilbage med renter. Vær opmærksom på dette, hvis du forventer omsætningsnedgang omkring 35 %, 60 % eller 80 %.

 

Bøde for forkerte oplysninger

Det er vigtigt, at man orienterer sig grundigt omkring kriterierne for at opnå kompensation, da man ellers risikerer at skulle tilbagebetale udbetalt kompensation, hvis det forventede omsætningstab på mindst 40 % ikke har realiseret sig.

Erhvervsstyrelsen er blevet givet muligheden for at pålægge relativt store bøder, hvis der gives urigtige, vildledende oplysninger eller fortielser af oplysninger vedrørende sagen.

 

Yderligere informationer:

Hvis du har behov for flere informationer om hjælpepakken, kan du læse mere om den her eller kontakte ITD.


Du kan også finde yderligere information på virksomhedsguiden.dk.