Internationalisering

Det er ITD's målsætning, at Danmark i år 2030 skal have styrket sin position som et internationalt kraftcenter inden for vejgodstransport og logistik. I lyset af det europæiske samarbejdes betydning for dansk vejgodstransport og logistik og erhvervets internationale konkurrenceevne er det altafgørende med en prioriteret og effektiv interessevaretagelse i EU.

 

Det europæiske vejgodstransporterhvervs fremtid afgøres frem mod år 2030 i stigende grad i Bruxelles. En større og større del af den nationale lovgivning og reguleringen af vejgodstransport- og logistikerhvervet udspringer af EU-forordninger og -regulativer. Det fortsatte arbejde med harmonisering og fælleseuropæiske regler er en afgørende forudsætning for fremtidig vækst.

 

For styrke den danske vejgodstransports position internationalt vil ITD blandt andet iværksætte følgende tiltag:

 

ITD vil frem mod år 2030 fortsat påtage sig roller og opgaver i de internationale fora, der fastlægger de fælles rammer og principper på vejgodstransportområdet, for derved at opnå maksimal indflydelse og påvirke i retning af fortsat harmonisering. Da erhvervets fremtid i stigende grad afgøres i EU, vil ITD opruste sin tilstedeværelse betydeligt i Bruxelles for at sikre en endnu stærkere stemme for dansk vejgodstransport og logistik i det europæiske samarbejde.

 

ITD vil fortsat arbejde for fair og lige konkurrence samt klare og enkle regler på vejgodstransportområdet på EU-plan. ITD vil arbejde for, at reglerne bliver fortolket og håndhævet ens på tværs af grænserne, og for at de kan implementeres af vejgodstransport- og logistikvirksomhederne uden unødvendigt høje administrative byrder. ITD vil arbejde for øget kontrol i den europæiske vejgodstransport, og for at reglerne sanktioneres konsekvent, ensartet og fair.

 

ITD vil gennemføre en kortlægning af sit eksisterende samarbejde og frem mod 2030 øge sit samarbejde med relevante organisationer og myndigheder i andre EU-lande. Der skal indgås samarbejdsaftaler med andre landes organisationer og myndigheder som en konkret og operationel vej til udveksling af nyttig viden, information og er- faringer om den administrative praksis og retspraksis med et andet land til gavn for danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder.

 

Samtidig med, at ITD vil fremme fælles EU-regler, vil ITD effektivt bistå danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder i at navigere i de mange eksisterende nationale særregler. ITD vil frem mod 2030 konsekvent opruste sin faglige indsats på dette felt.

 

ITD vil løbende gennemføre en række ”nabotjek” af konkurrerende transportnationer for at have fuld viden om rammevilkår, tiltag og politiske målsætninger med videre i disse lande.