Klima og miljø

Vejgodstransport er afgørende for at holde gang i vores beskæftigelse, velstand og samhandel. Men med transporten og dens brug af fossile brændstoffer rejser der sig også udfordringer i forhold til klima, miljø og sundhed ikke mindst set i lyset af et stadigt stigende transportbehov. Transportens påvirkninger af klimaet er til stadighed i fokus på både nationalt og europæisk plan, hvor der bliver stillet stadig skrappere krav til transportens udledninger af forurenende stoffer og i særdeleshed transportsektorens CO₂-bidrag.

 

Transport- og logistikbranchen står derfor over for en række klima- og miljøudfordringer, som det er nødvendigt at finde fælles europæiske og bæredygtige løsninger på, som både gavner klimaet, miljøet og branchen.

 

Transport- og logistikvirksomhederne oplever flere og flere restriktioner på miljøområdet. Euronormerne er siden 1992 gradvist strammet frem til 2014, hvor indførelsen af Euro 6 har reduceret udledningen af kulilte, kulbrinte, kvælstofilter og partikler til et meget lavt niveau. Et stort antal europæiske byer og lande har i forlængelse af implementeringen af euronormerne indført miljøzoner og vejskatte, der skal bidrage til at begrænse udslippet af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra tunge køretøjer. Kravene til kørsel i miljøzonerne strammes kontinuerligt, og flere miljøzoner kommer til.

 

På miljøområdet er der på europæisk plan aftalt bindende krav om reduktioner af transportens udslip af CO₂ og om anvendelse af alternative energikilder som biobrændstoffer, gas og elektricitet. Derfor arbejdes der blandt andet på deklaration af tunge køretøjers brændstofforbrug, som det kendes fra personbiler. Et naturligt næste skridt vil sandsynligvis være bindende mål for udledningen fra de tunge køretøjer, som det allerede er implementeret for personbiler.

 

I lastbiltransportbranchen har vi gennem mange år arbejdet for at nedbringe transportens påvirkninger af klima og miljø. Vi gør alt for, at forbrugere, virksomheder og producenter kan få leveret varer så effektivt og miljørigtigt som overhovedet muligt. Branchen arbejder konstant på at effektivisere transporterne og logistikken, blandt andet ved at tage nye teknologier og metoder i brug for at bidrage yderligere til de markante fremskridt, der allerede er opnået.

 

Derfor er ITD også aktiv omkring promoveringen af tiltag, der kan reducere transport- og logistikbranchens udledning af forurenende stoffer og CO₂. Det gælder blandt andet anvendelsen af modulvogntog, bedre udnyttelse af lastbilerne ved hjælp af højere totalvægte, intelligente transportsystemer, forbedret sammenspil med andre transportformer, træning i optimeret køreteknik, effektivisering af transporterne gennem smarte IT-løsninger, platooning og så videre.

 

ITD vil arbejde for, at:

 

- alle regelsæt på klima- og miljøområdet tager udgangspunkt i fælles europæiske tiltag, så der er lige vilkår

  for samtlige virksomheder i branchen.

- myndighederne på nationalt og europæisk plan ikke lægger sig fast på specifikke teknologiske løsninger,

  men at de fastsætter de overordnede rammer og derefter lader den private sektor drive udviklingen.

- der skabes rammer og muligheder for at teste og afprøve nye teknologier og nye måder at anvende

  transportflåden på.

- skiftet mellem de forskellige transportformer (vej-, bane-, luft- og søvejen) gøres smidigt og

  ubureaukratisk.