Mobilitet

ITD har en klar ambition om, at vejgodstransportvirksomhederne i fremtiden nemt og effektivt skal kunne fragte gods rundt. Spildtid på vejene, utilstrækkelig infrastruktur og bøvlede regler koster hvert år den danske vejgodstransport mange hundrede millioner, hvis man opgør alt gods, der transporteres i Danmark, når lastbilerne holder stille. Der er derfor behov for en modernisering og udbygning af vejnettet, ligesom vejnettet skal fremtidssikres, så Danmark og Europa er på forkant med ny teknologi.

 

Høj mobilitet i samfundet er en afgørende forudsætning for, at vejgodstransport- og logistikerhvervet kan øge sit bidrag til dansk BNP frem mod år 2030.

 

For at sikre den nødvendige fremtidige mobilitet vil ITD blandt andet iværksætte følgende tiltag:

 

ITD vil politisk arbejde for, at der udvikles en visionær og fremtidssikret masterplan for nye infrastrukturinvesteringer i Danmark frem mod år 2030 (alternativt år 2050) med en investeringsplan, der opdateres hvert femte-syvende år.

 

ITD vil politisk arbejde for at øge brugen af intelligente trafiksystemer (ITS) for at reducere trængselsproblemerne og samtidig imødekomme øgede krav til miljø og sikkerhed.

 

Den fremtidige distribution skal tænkes ind i byerne helt fra den tidlige fase. ITD vil politisk arbejde for bedre vilkår for levering af varer, for eksempel i ydertimerne.

 

Det kræver en revurdering af de eksisterende støjregler, så der er ensartede løsninger på tværs af landet.

 

For at fjerne trængsel på vejnettet vil ITD politisk arbejde for at fremme løsninger, der optimerer og øger antallet af multimodale transporter og i særdeleshed de modale skift.

 

ITD vil politisk forsat arbejde for at få modulvogntog udvidet til hele landet – og det skal på sigt overføres til hele Europa. ITD vil også arbejde for, at der – med inspiration fra Sverige – igangsættes forsøg med nye og større køretøjskonfigurationer med højere lastekapacitet på det centrale motorvejsnet.

 

ITD vil politisk arbejde for, at der frem mod 2030 indføres intelligente kørselsafhængige vejafgifter for samtlige køretøjer i Danmark, hvor man samtidig udfaser de faste afgifter, såsom vejbenyttelsesafgift, vægtafgift og grøn ejerafgift. Stræknings-, tids- og geografisk baserede afgifter kan i modsætning til de eksisterende afgifter tilpasses efter, at trængslen er meget varieret på forskellige dele af vejnettet og på tværs af døgnet, ligesom de kan afspejle det aktuelle slid på infrastrukturen.

 

Det er en forudsætning, at al provenu fra ordningen øremærkes til infrastruktur.

 

ITD vil politisk arbejde for, at EU’s indsatser omkring det transeuropæiske infrastrukturnetværk, TEN-T, intensiveres med bindende fælles mål, enklere finansiering og medfinansiering via EU-midlerne. Entydige krav om kapacitet og standarder omkring rastepladser og faciliteter skal prioriteres højere, ligesom infrastrukturen for alternative drivmidler skal fremtidssikres og understøttes i EU.

 

For at sikre maksimal udnyttelse af infrastrukturen i hele Europa vil ITD på EU-plan politisk arbejde for, at forbud mod søndagskørsel og kørsel på helligdage i Europa fjernes.