ITD's historie

I 75 år har ITD hjulpet transportbranchen.

 

Den 19. juni 1948 stiftedes FDE (=Foreningen af Danske Eksportvognmænd) ved et møde i Fredericia i overværelse af ca. 250 eksportvognmænd.


Allerede i 1920’erne dukkede de første danske eksportvognmænd op. En af de første var Ejnar Jørgensen Esbjerg, der den 18. juni 1927 for første gang sendte en bil med fisk fra Esbjerg til Kiel. Ejnar Jørgensen blev senere den første formand i FDE’s historie.

 

FDE blev inddelt i 6 kredse, hvor hver kreds valgte ét medlem til bestyrelsen.

 

 

FDE fik først et kontor i København – med én medarbejder, frk. Jonna Friis.


I 1956 flyttede foreningen til det nyopførte Transitgårdsanlæg, der lå ved Kruså, og som fungerede som en stor told- og parkeringsplads, hvor det stigende antal eksportlastbiler kunne få ordnet de nødvendige papirer inden udkørslen til Tyskland.


Grundideen blev, at man skulle have et FDE-kontor ved grænsen, som især skulle finansieres gennem kommercielle ydelser, og blandt de første tilbud var en kollektiv transportforsikring.

 

I 1978 åbnede den dansk-tyske motorvejsgrænseovergang ved Frøslev, lidt vest for Padborg. FDE fulgte med, og foreningen kunne i 1981 tage sin nye administrationsbygning på Omfartsvejen i Padborg i brug.

 

 

Siden da inddrog foreningen, som følge af den store aktivitetsudvidelse, yderligere flere pavilloner i Frøslevlejren, hvor de kommercielle aktiviteter blev flyttet ud.

 

Men også på foreningssiden tog udviklingen fart. FDE opbyggede en egentlig informationsafdeling, der mere målrettet skulle informere medlemmerne om alle relevante oplysninger vedrørende internationale kørselsforhold. Det betød, at man var i stand til at yde en omfattende og grundig rådgivning af medlemmerne, og man udsendte langt mere skriftlig materiale end før i form af ugentlige cirkulærer, håndbøger og pjecer. Man ansatte en jurist med speciale i international transportjura til at bistå medlemmerne.

 

I 1988 kunne FDE præsentere sine medlemmer for den første udgave af et elektronisk informationssystem – et system, der i dag er blevet væsentligt udbygget og videreudviklet og er tilgængeligt via internettet. Foreningen har desuden op gennem 90'erne opbygget en stor detailviden inden for områder som miljø og logistik, køre- og hviletid og farligt gods og har på disse felter været med i flere udviklingsprojekter. ITD udgiver årsskriftet International Landevejstransport – et opslagsværk, der tegner et billede af transporterhvervet.

 

I 1999 blev foreningsaktiviteterne skilt fra de kommercielle aktiviteter. Den kommercielle sektor fortsatte i navnet FDE, mens foreningen fik navnet International Transport Danmark, i daglig tale ITD.

 

Antallet af medlemmer var i mange år stort set uforandret og udgjorde fra halvtredserne og frem ca. 200-250 vognmænd. Først omkring 1985, da EF’s transportministre besluttede sig for at liberalisere vejtransportsektoren, gik det stærkt. I år 2006 havde ITD ca. 400 medlemmer.

 

 

I 2004 flyttede ITD og FDE ind i sit nye domicil, der på daværende tidspunkt hed FDE Center Padborg. Hovedsædet er strategisk velplaceret på adressen Lyren 1, i umiddelbar nærhed af motorvejsafkørsel 75 ved E45, lige nord for den dansk-tyske landgrænse.

 

I løbet af få år efter indvielsen opstod der behov for en udvidelse, hvorfor kontorbygningerne i 2007 blev forlænget med en tredjedel for at give plads til de mange nye aktiviteter, som foreningen igangsatte de år.

 

I 2012 købte ITD/FDE-koncernen en konkurrerende momsrefusionsvirksomhed til FDE, VIALTIS, der på daværende tidspunkt havde kontorer i en række sydeuropæiske lande. Hermed blev koncernen en af Europas førende virksomheder inden for tilbud om serviceydelser til transportsektoren i hele Europa.

 

I dag er ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder, der rådgiver og skaber netværk for cirka 700 medlemsvirksomheder.

 

Og ITD er mere end en brancheorganisation. ITD er en international koncern med en bred vifte af kommercielle aktiviteter. Via de kommercielle datterselskaber, FDE A/S og VIALTIS, betjenes primært transportkunder i hele Europa med momsrefusion og betalingsløsninger til motorveje.

 

ITD-koncernen er en spændende arbejdsplads med 210 medarbejdere fra mange forskellige nationaliteter. Hovedsædet ligger i ITD Huset i Padborg. Derudover er der kontorer i København og Bruxelles, og så er koncernen repræsenteret i 11 andre lande via datterselskaber.

0