Kompensation lønudgifter

Midlertidig kompensation for lønudgifter: Ansøgning er åben.

Kompensationsordningen indebærer, at virksomheder, der ellers har skullet afskedige medarbejdere, kan hjemsende medarbejdere og få delvis kompensation af lønudgifterne. For at anvende kompensationen kræves det, at minimum 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte hjemsendes. Kompensationen kan søges for perioden frem til foreløbigt 7. marts 2021.

Du kan søge om kompensation for lønudgifter på virk.dk. 

 

Betingelser:

 • Dansk CVR-nummer, som ikke modtager mere end 50 % driftsstøtte fra det offentlige.
 • Minimum 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte hjemsendes.
 • Der skal være en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed, som er indgået før den 7. december 2020.
 • Virksomheden skal fortsat betale fuld løn inklusive pension med videre.
 • Virksomheden må ikke afskedige medarbejdere i perioden, hvor der modtages lønkompensation. Dette gælder også medarbejdere, der ikke er hjemsendt.
 • Medarbejderen skal afholde 1 dags ferie i perioden frem til 7. februar 2021, herefter yderligere en dag pr. lønkompenserende måned (28 dage), maksimalt 5 dage.

 

Undtagelser:

Medarbejdere med særlige forhold, som du ikke kan få lønkompensation for:

 • Medarbejdere på anden offentlig støtte
 • Allerede afskedigede medarbejdere
 • Administrerende direktører
 • Virksomhedsejere, der ejer mere end 25 %*

*Der kan i nogle tilfælde søges kompensation som selvstændig. Se guide herunder.

Hvor meget kan jeg få:

Kompensationsbeløbet afgøres af de konkrete ansættelsesforhold:

Ansættelsesforhold 

Kompensation for lønudgifter

Fuldtid, funktionær

75 % op til 30.000 kroner per måned

Fuldtid, ikke-funktionær

90 % op til 30.000 kroner per måned

Deltid, funktionær

Forholdsmæssigt nedsat i henhold til timetal

Deltid, ikke-funktionær

Forholdsmæssigt nedsat i henhold til timetal

 

Krav om anvendelse af ferie:

Som en del af aftalen skal medarbejderen afholde op til 5 dages ferie. Antallet af feriedage bliver reduceret alt efter hvor lang en periode medarbejderen hjemsendes i. I første omgang afholdes 1 feriedag i perioden frem til 7. februar 2021. Herefter yderligere en dag for pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), maksimalt 5 dage. 

Hvis medarbejderen ikke har ferie, skal der afholdes ferie uden løn. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage, derfor skal disse dage trækkes fra kompensationsperioden.

Hvem indgår i min medarbejderstab:

Din medarbejderstab udgøres af alle med fast tilknytning til virksomheden og som har indgået en ansættelseskontrakt inden den 7. december 2020. Løsarbejdere er således ikke omfattet, da de ikke antages at have en fast tilknytning til virksomheden.  Medarbejdere nævnt i ”undtagelser” ovenfor er ikke omfattet.

 

Arbejde i kompensationsperioden:

Medarbejderen må ikke arbejde i perioden, det er dog muligt at genindkalde medarbejderen hele dage, hvor kompensationen for de dage derefter skal tilbagebetales.

Hvis genindkaldelsen gør, at kriterierne for hjemsendelse af medarbejderstaben overtrædes, kan man blive bedt om dokumentation for nødvendigheden af genindkaldelsen.

 

Rotationsordninger:

Det er muligt at skifte mellem, hvilke medarbejdere, der hjemsendes og genindkaldes. Alle medarbejdere betragtes dog som hjemsendte, hvorfor alle medarbejderne skal afholde op til 5 dages ferie, ligesom der skal søges kompensation for alle medarbejderne.

 

Hvordan søger jeg:

Det er som udgangspunkt muligt at søge kompensation én gang på virk.dk per virksomhed. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen indeholder alle de faste udgifter, der søges kompenseret. Der kan dog indsendes en supplerende ansøgning, hvis behovet opstår.

 

Ansøgningen foregår ved hjælp af virksomhedens NemID-medarbejdersignatur, hvorfor hverken ITD eller andre kan hjælpe med ansøgningen.

 

Ansøgningen kan ske på dette link

 

Hvad skal ansøgningen indeholde:


For hver medarbejder, der hjemsendes:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med kompensation)
 • Periode slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (henholdsvis funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kroner)
 • Antal dage undtaget (dage, der ikke søges om kompensation)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid

Søger man for flere end 25 ansatte, skal der uploades en CSV-fil med følgende oplysninger:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Kompensationsperiode
 • Ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn
 • Beskæftigelsesgrad (det gennemsnitlige ugentlige timetal)
 • Antal dage undtaget

 

Opgørelse ved afslutning af lønkompensationsperioden:

Ved udgangen af perioden skal virksomheden med revisorbistand dokumentere, at medarbejderne har været hjemsendt, samt at disse var ansat før den 7. december 2020. Hvis der er ansat en faglig repræsentant, skal dennes godkendelse vedlægges.

 

Bøde for forkerte oplysninger

Erhvervsstyrelsen er blevet givet muligheden for at pålægge relativt store bøder, hvis der gives urigtige, vildledende oplysninger eller fortielser af oplysninger vedrørende sagen.

 

Yderligere informationer:

Hvis du har behov for flere informationer om hjælpepakken, kan du læse mere om den her eller kontakte ITD.