mandag 21. februar 2022 13:30

EU-afstemning sikrer rammerne for dansk kørselsafgift

Et fireårigt politisk tovtrækkeri om de fælles rammer for opkrævning af kørselsafgifter i EU er endeligt overstået. EU-parlamentet har således godkendt ændringerne i det såkaldte Eurovignette-direktiv, og dermed er en ny national kørselsafgift i Danmark et skridt nærmere, lyder vurderingen fra ITD.

Med den politiske aftale om en grøn omstilling af vejtransporten fra 2020 blev regeringen og støttepartierne enige om, at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler fra 2025.

 

Men ønsket om at introducere en grøn kilometerbaseret kørselsafgift i Danmark har længe stået og faldet med, om der kunne opnås enighed i Bruxelles om at ændre Eurovignette-direktivet, som er det fælles grundlag for opkrævning af kørselsafgifter i Europa.  

 

Det er nu faldet på plads, og dermed kan regeringen arbejde videre med en konkret afgiftsmodel, hvor der blandt andet gives rabat til klimavenlige køretøjer. 

 

ITD har af flere omgange leveret input til, hvordan en kommende kørselsafgift bør strikkes sammen. Og ITD har opfordret til , at politikerne lader sig kraftigt inspirere af ændringerne i Eurovignette-direktivet, som nu er faldet på plads. Det gælder ikke mindst muligheden for at udvide afgiften, så det ikke kun bliver lastbiler over 12 ton, der skal betale for at benytte vejene, men også fx varebiler.

 

- Som vi gentagende gange har understreget over for både politikerne og embedsværket, så skal vi for alt i verden undgå en situation, hvor en ny kørselsafgift fører til massiv omlastning fra effektive lastbiler til varebiler. Det vil ikke kun skævvride konkurrencesituationen, men stik imod hensigten også være skadelig for klimaindsatsen. Derfor bør alle køretøjer, der udfører godstransporter, naturligvis være omfattet af en ny afgift, siger Lasse Kristoffersen, chefkonsulent i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.  

 

Med ændringerne i direktivet bliver det muligt at differentiere kørselsafgiften baseret på CO2-udledningen fra det enkelte køretøj. Men det er afgørende for ITD, at provenuet fra afgiften bruges på klimatiltag, der kan omstille køretøjerne.  

 

- Det bør som minimum give anledning til at genbesøge den manglende øremærkning af provenuet i den politiske aftale om kørselsafgifterne, så lastbilerne ikke bliver malkeko for den resterende vejtransportsektor. Frem mod 2030 er der tale om milliarder i indtægter for staten, som 1:1 bør føres tilbage til omstillingen af de køretøjer, der er underlagt en afgift. Og ikke eksempelvis til personbilerne, der er undtaget for afgiften, siger Lasse Kristoffersen.

 

Medlemslandene bestemmer selv, hvorvidt de vil indføre kørselsafgifter, men hvis de gør, så skal de fælles retningslinjer i Eurovignette-direktivet følges.

 

Fakta:

Centrale ændringer i direktivet:

- Vejafgifter for lastbiler og lettere kommercielle vogne vil være forskelligt alt efter deres CO2-udslip og/eller den miljømæssige performance til at opfordre til større brug af mere miljøvenlige køretøjer.

- Reglerne for afgifter forlænges således, at de ikke blot gælder for tunge køretøjer over 12 ton, men alle lastbiler, busser, passagerbiler og varebiler. Hvis EU-landene vælger at lægge afgifter på disse køretøjer, kan de bruge told- eller vignettesystemer.

- Prisloft for kortsigtede vignetter for passagerbiler vil blive introduceret. Endagsvignetter skal gøres tilgængelige for rejsende i transit.

- Det bliver muligt at introducere forureningsafgifter for alle køretøjer. Indtægterne skal bruges på at løse forureningsproblemerne.

SENESTE ITD NYT
torsdag 30. juni 2022

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser

Færdselsstyrelsen ændrede i februar praksis, så vognmænd højest kunne få udstedt én godskørselstilladelse pr. køretøj. ITD og en samlet branche har været meget kritisk overfor dette, da det har skabt store udfordringer for virksomhederne. Styrelsen lyttede til kritikken, og fra den 1. juli 2022 bliver det muligt at få udstedt et antal ekstra tilladelser, udover antallet af køretøjer, som virksomheden har til rådighed.

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser >
torsdag 30. juni 2022

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej

Som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om introduktionen af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler blev partierne også enige om en række tiltag, der hæver de tilladte totalvægte og dimensioner for lastbiler. En sag som ITD længe har arbejdet for.

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej >
torsdag 30. juni 2022

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste

Vejdirektoratet har d. 29. juni på et møde med ITD og den øvrige transportbranche annonceret, at de efter at have indhentet tilbud på udførsel af vintertjeneste på statsvejene, har set sig nødsaget til at annullere udbuddet. I en efterfølgende pressemeddelelse begrundes det med, at prisen for udbuddet langt overstiger Vejdirektoratets økonomiske ramme. Vejdirektoratet vil nu sende et nyt udbud ud i juli måned, som bliver mere fleksibelt for vognmændene. Men det bliver ikke en succes medmindre der bliver fundet flere penge, mener ITD, som karakteriserer hele forløbet om udbuddet af vintertjeneste som en farce.

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste >