Dieselolieomkostninger

Individuel pct. beregning for effekten af dieselolieprisstigninger på de samlede omkostninger ved driften af eksportvogntog. 


1. Vælg først uge /år for kontraktens indgåelse
2. Vælg uge/år for ny kontrakt/genforhandling
3. Angiv tankningsandel i % på de lande det tankes i 
4. Angiv km pr. bil pr. år
5. Angiv forbrug af dieselolie km pr. liter 
6. Angiv omkostninger pr. bil pr år excl. diesel 
7. Beregn 
8. Udskriv den ønskede sprogversion – første resultatside er dansk – klik på enten på engelsk, tysk eller fransk for at få de udgaver

1. Vælg uge for kontrakt start

Omkostningsændringer på dieselolie.
Beregnet via ITD’s beregningsprogram


mandag 29. november 2021 07:24

ITD stiller et beregningsprogram til rådighed for transportører.

Beregningsprogrammet viser ændringen i omkostningerne ved eksport-/nationalkørsel på baggrund af den enkelte transportørs omkostningssammensætning og kørsels- og tankningsandele.

Baggrunden for beregningerne er tankningsandelene i de enkelte lande sammen med de danske og internationale listepriser på tidspunktet for kontraktens indgåelse eller genforhandling.

I uge udgør den danske listepris ekskl. moms DKK

Dette er en ændring i forhold til kontraktens indgåelse/genforhandling på kr.

Omkostningerne ved vejgodstransport er på grund af prisændringer på dieselolie i Danmark og i udlandet i perioden uge til uge ændret med

% svarende til en ændring på DKK pr. km.Grundlaget for beregningerne er henholdsvis euroShells listepriser for udlandet og Dansk Shells priser for Danmark. For europæiske priser se: www.iru.org/en_services_fuel_prices

Änderungen der Dieseltreibstoffkosten
Berechnet nach dem ITD-Berechnungsprogramm


Montag 29. November 2021 07:24

ITD stellt den Transportunternehmern ein Berechnungsprogramm zur Verfügung.

Das Berechnungsprogramm zeigt die Änderung der Kosten bei nationalem/internationalem Transport auf der Basis von der Kostenzusammensetzung sowie Anteile der Fahrt und des Auftankens des einzelnen Transportunternehmers.

Die Basis der Berechnungen sind die Anteile des Auftankens in den einzelnen Ländern sowie die dänischen und internationalen Listenpreisen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder der Vertragsneuaushandlung

In der Woche beträgt der dänische Listenpreis ausschließlich Mehrwertsteuer DKK

Dies ist eine Änderung im Vergleich zum/zur Vertragsabschluss/Vertragsneuaushandlung von DKK

Auf Grund der Preisänderungen von Dieselöl in Dänemark und im Ausland in der Zeit Woche bis Woche sind die Kosten für Straßengütertransport um

% einer Änderung von DKK per Kilometer entsprechend – geändert.Die Berechnungsbasis sind Euroshells Listenpreise für das Ausland beziehungsweise Dänemark. Siehe bitte auch www.iru.org/en_services_fuel_prices, was die europäischen Preise betrifft.

Change in diesel oil costs
Calculated according to ITD's calculation program


Monday 29. November 2021 07:24

ITD makes a calculation program available to road hauliers.

The calculation program shows the change in costs for international/national transports based on the individual road haulier's cost combination and driving and refuelling proportions.

The background of the calculations is the refuelling proportions in the individual countries together with the Danish and international list prices at the time of the entering or renegotiation of the contract.

In week the Danish list price exclusive of VAT amounts to DKK

This is a change compared to the entering/renegotiation of the contract of

Because of changes in diesel oil prices in Denmark and abroad in the period week to the costs relating to road transport have changed by

% corresponding to a change of DKK pr. km.The basis of the calculations is Euroshell's international and Danish list prices. Please consult www.iru.org/en_services_fuel_prices for European prices.

Changements aux frais du carburant
Calculés(d) 'après le programme de calcul ITD


lundi 29. novembre 2021 07:24

ITD met à la disposition des transporteurs un programme de calcul.

Le programme de calcul montre le changement aux frais afférents aux transports nationaux/internationaux basé sur la composition des frais et la partie qui concerne le transport et la partie qui concerne le carburant du transporteur individuel.

Les bases de calcul sont les parties qui concernent le carburant des pays individuels et les prix officiels danois et internationaux au moment de la conclusion ou de la renégociation du contrat.

Dans la semaine le prix officiel danois hors TVA fait DKK

Ceci est un changement par rapport à la conclusion/renégociation de DKK

Dans la période de la semaine à la semaine les frais afférents au transport de marchandises par route, à la suite des changements des prix du gazole au Danemark et à l'étranger, ont changé de

% ce qui correspond à un changement de DKK par kmLes bases de calcul sont les prix officiels de l'Euroshell pour l'étranger et le Danemark respectivement. Veuillez voir: www.iru.org/en_services_fuel_prices pour les prix européens