torsdag 24. juni 2021 12:31

ITD anker EU-Domstolens afgørelse om PostNord

ITD har efter grundig gennemgang af EU-Domstolens afgørelse i sagen om statsstøtte til PostNord valgt at anke tre punkter, hvor man ikke fik medhold.

Da EU-Domstolen den 5. maj 2021 afsagde dom i ITD’s klage over EU-Kommissionens godkendelse af statsstøtteordninger til PostNord, blev EU-Kommissionens afgørelse annulleret for to af de fem klagepunkter.

  

ITD har efter grundig gennemgang af dommen og dens præmisser nu valgt at anke frifindelsen af EU-Kommissionen på de tre resterende punkter. Det drejer sig om statsstøtte på 1,6 milliarder svenske kroner til befordringspligten i perioden 2017-2019, tildeling af en gratis statsgaranti i 2002 samt fordeling af PostNords fællesomkostninger for befordringspligten.

  

- Vi er glade for, at dommen på to vigtige punkter gav os medhold og fastslog, at EU-Kommissionen i flere tilfælde ikke har undersøgt statsstøtten til PostNord ordentligt, før de har godkendt den. Det, mener vi fortsat også, er tilfældet med de tre ordninger, som EU-Domstolen i første instans har frifundet EU-Kommissionen for. Derfor anker vi. Formålet har lige fra begyndelsen været at få fair og lige vilkår på pakke- og stykgodsområdet, og det får vi altså først, når alle aktører opererer på lige vilkår uden urimelige statsstøttekroner i ryggen, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

 

ITD har på vegne af medlemmerne ført en årelang kamp ved EU-systemet for at få stoppet den urimelige statsstøttede konkurrence, som PostNord udgør til private aktører på et hårdt konkurrenceudsat marked for pakke- og stykgods. Med beslutningen om at anke de tre punkter fra EU-Domstolen er kampen blevet forlænget, men kampen er for vigtig til at lade ligge, mener Carina Christensen:

 

 - Efter at have nærlæst dommen er vi fortsat overbeviste om, at den måde, som den danske stat gennem årene har understøttet PostNord på med millioner af skattekroner og lukrative ordninger, er i strid med reglerne om statsstøtte. EU-Domstolen er i første instans nået frem til en anden konklusion for tre ordninger, så nu vil vi lægge endnu flere kræfter i at forklare sagen for domstolen ved 2. instans, så vi kan få den fair og lige konkurrence på området, som vi stræber efter. Det er på høje tid, siger Carina Christensen.

 

 

Baggrund:

ITD har i flere år kæmpet imod PostNords underskudsgivende og konkurrenceforvridende forretningsmodel. ITD indsendte i 2017 den første officielle klage til EU-Kommissionen over ulovlig og konkurrenceforvridende statsstøtte i form af milliardstore kapitaltilskud og fordelagtige støtteordninger til PostNord Danmark. I maj 2018 meldte EU-Kommissionen, at støtten til befordingspligten for 2017-2019 kunne godkendes, men afviste ITD’s øvrige klagepunkter. Den afgørelse klagede ITD over til EU-Domstolen, som i maj 2021 gav ITD medhold i, at EU-Kommissionens godkendelse af årelang momsfritagelse og et kapitalindskud på 1 milliard kroner var sket uden tilstrækkelig forudgående undersøgelse af forholdene. Til gengæld frifandt EU-Domstolen EU-Kommissionen på tre andre punkter.

 

 ITD har nu anket dommen for så vidt angår disse tre punkter. Det drejer sig om statsstøtte på 1,6 milliarder svenske kroner til befordringspligten for 2017-2019, tildeling af en gratis statsgaranti til PostNord samt klage over den måde, PostNord har fordelt udgifterne for henholdsvis befordringspligtige og konkurrenceudsatte produkter. Disse tre punkter skal nu behandles ved EU-Domstolens 2. instans.

 

Flere sager ulmer

EU-Domstolens afgørelse i maj udgør kun en del af de sager, som ITD på vegne af medlemmerne har anlagt ved EU-institutionerne. I forenklet form handler det om følgende tre sager:

 

1) I 2017 skød den danske og svenske stat 5 milliarder svenske kroner ind i det konkurstruede PostNord for at hjælpe virksomheden med at omstille sig og blandt andet afskedige tjenestemænd. ITD klagede over denne støtte til EU-Kommissionen. EU-Kommissionen godkendte den del af støtten, der gik til afskedigelsen af tjenestemænd – det drejer sig om cirka 1,6 milliarder svenske kroner. ITD klagede over denne afgørelse til EU-Domstolen, som med sin dom i maj 2021 har givet EU-Kommissionen ret. Lovligheden af de resterende godt 3 milliarder svenske kroner af den oprindelige støtte undersøges fortsat af EU-Kommissionen.

 

2) ITD har også klaget over, at PostNord Group ad flere omgange har indskudt kapital i datterselskabet PostNord Logistics, efter at dette selskab flere gange har tabt hele egenkapitalen i sit forsøg på at udkonkurrere private aktører. Dette søgsmål drejer sig om et kapitaltilskud på cirka 115 millioner kroner, men blev afvist af EU-Kommissionen, da man godtog den danske stats uholdbare forklaring om, at kapitaltilskuddet ikke kunne tilskrives den danske stat. ITD har klaget over denne afgørelse til EU-Domstolen, som fortsat behandler sagen.

 

3) Da det ikke er lykkedes regeringen at lave en ny postaftale, har regeringen ad flere omgange tilført PostNord ekstra penge for at dække påståede udgifter i forbindelse med befordringspligten. ITD har argumenteret for, at den tildelte støtte på omkring 225 millioner kroner om året er for høj i forhold til opgaven og derfor udgør ulovlig støtte. Denne sag ligger til behandling ved EU-Kommissionen, som vil åbne den formelle undersøgelse i løbet af sommeren.

SENESTE ITD NYT
torsdag 30. juni 2022

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser

Færdselsstyrelsen ændrede i februar praksis, så vognmænd højest kunne få udstedt én godskørselstilladelse pr. køretøj. ITD og en samlet branche har været meget kritisk overfor dette, da det har skabt store udfordringer for virksomhederne. Styrelsen lyttede til kritikken, og fra den 1. juli 2022 bliver det muligt at få udstedt et antal ekstra tilladelser, udover antallet af køretøjer, som virksomheden har til rådighed.

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser >
torsdag 30. juni 2022

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej

Som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om introduktionen af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler blev partierne også enige om en række tiltag, der hæver de tilladte totalvægte og dimensioner for lastbiler. En sag som ITD længe har arbejdet for.

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej >
torsdag 30. juni 2022

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste

Vejdirektoratet har d. 29. juni på et møde med ITD og den øvrige transportbranche annonceret, at de efter at have indhentet tilbud på udførsel af vintertjeneste på statsvejene, har set sig nødsaget til at annullere udbuddet. I en efterfølgende pressemeddelelse begrundes det med, at prisen for udbuddet langt overstiger Vejdirektoratets økonomiske ramme. Vejdirektoratet vil nu sende et nyt udbud ud i juli måned, som bliver mere fleksibelt for vognmændene. Men det bliver ikke en succes medmindre der bliver fundet flere penge, mener ITD, som karakteriserer hele forløbet om udbuddet af vintertjeneste som en farce.

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste >