Lovgivning i DK og nabolande

Her finder du regler, jura og lovgivning om lastsikring i en række lande.

Forskellige lande har forskellige regler om lastsikring. Her er en oversigt for de vigtigste lande. 

 

Lovgivning om lastsikring i Danmark

Fra den danske færdselslov:

§ 82 stk. 1: Gods må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet. Gods må ikke skjule for tegngivning, påbudte lygter og nummerplade.

§ 82 stk. 3: Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.

 


EU's direktiv for vejsidesyn (2014/47/EU) har til formål at vejlede og sikre en mere ensartet myndighedskontrol af køretøjer i Europa. Direktivet beskriver blandt andet, hvordan lastsikringen kan kontrolleres i eksempelvis en vejsidekontrol. 
Direktivet præciserer kravene for lastsikring, men danner ikke direkte retsgrundlag i Danmark. Men direktivet anvendes dog ofte indirekte, som anerkendte retningslinjer og beregninger i forbindelse med afsigelse af by- og landsretsdomme om utilstrækkelig lastsikring. Blandt andet anvendes direktivet til at finde frem til, om der er anvendt tilstrækkeligt og egnet surringsmateriale på en given transport. 
Derfor anbefaler ITD på det kraftigste, at lastsikringen altid udføres i henhold til EN12195-1.

 

Yderligere information følger.

Ansvar:

I Danmark er chaufføren, der efter færdselsloven er ansvarlig for at godset er korrekt lastsikret. Chaufføren kan blive straffet for ikke at have sikret godset tilstrækkeligt eller for ikke at have kontrolleret, at afsender har sikret godset tilstrækkeligt.

 

I Danmark er vognmanden ansvarlig for at køretøjer er i forskriftsmæssigt tilstand. 

 

Bødeniveau:

Bødeniveauet ved manglende eller ikke tilstrækkelig lastsikring i Danmark starter ved DKK 1.000. Under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden kan bødeniveauet være væsentligt højere.

 

Lovgivning om lastsikring i Sverige

Fra den svenske færdselslov:

§78: Et køretøj må ikke læsses på en sådan måde, at føreren ikke har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet. Gods må ikke skjule for tegngivning, påbudte lygter.

§80: Gods må ikke transporteres på eller i et køretøj på en sådan måde, at det kan:

  • Udgøre fare for personer
  • Forårsage skade på ejendom
  • Slæbe efter eller falde af køretøjer
  • Forstyrre i form af støv eller lign
  • Forringe stabiliteten af køretøjet
  • Støje unødigt
  • Lasten skal være fastgjort hvis dette kræves af ladets og/eller lastens beskaffenhed. Om nødvendigt, skal lasten overdækkes.

§81: Under transport på vej må intet lassikringsudstyr hænge løst uden for køretøjet, eller slæbe på vejen.

 

 

Fra Transportstyrelsens forskrifter for lastsikring:

§7: Lastsikringen skal kunne modstå følgende belastninger som følge af køretøjets accelerationer:

 

Ansvar:

I Sverige er chaufføren, der efter færdselsloven er ansvarlig for at godset er korrekt lastsikret. Chaufføren kan blive straffet for ikke at have sikret godset tilstrækkeligt eller for ikke at have kontrolleret, at afsender har sikret godset tilstrækkeligt.

 

I Sverige er vognmanden ansvarlig for at køretøjer er i forskriftsmæssigt tilstand. 

 

Bødeniveau:

Bødeniveauet ved manglende eller ikke tilstrækkelig lastsikring i Sverige starter ved SEK 1.500. Under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, kan bødeniveauet være væsentligt højere.

 

Lovgivning om lastsikring i Norge

Fra den norske færdselslov:

§3-2 stk 1: Gods skal være placeret på en sådan måde at føreren har de nødvendige udsyn for at kunne manøvrere forsvarligt.

§3-2 stk 2: Godsets vægt skal være hensigtsmæssigt fordelt mellem akslerne. 

§3-2 stk 3: Godset skal være sikret så det ikke forvolder skade eller fare, slæber på vejen, falder af køretøjet eller fremkalder unødigt støj. Det sammen gælder for kæder, surringsbånd, presenning eller andet lastsikringsudstyr. Gods som kan støve eller fyge af køretøjet, skal være fugtet, dækket med presenning, net eller på anden måde være hindret i at forlade køretøjet under transport.

§3-3 stk 1: Gods skal stuves og sikres så det ikke kan falde af læssefladen, eller på anden måde være til fare.

§3-3 stk 2: Beregning af lastsikringskræfter skal udføres i henhold til den seneste version af EN 12195-1. Anden beregningsmetode kan godtages hvis det kan dokumenteres eller på anden måde godtgøres at lastsikringen mindst tåler de angivende kræfter.

Følgende kræfter skal som minimum sikres:

  • I kørselsretningen: 0,8 gange godsets vægt
  • Sidevejs og mod kørselsretningen: 0,5 gange godsets vægt
  • Godset skal sikres så det ikke kan skride, tippe eller vælte.

 

 

Ansvar:

I Norge er chaufføren, der efter færdselsloven er ansvarlig for at godset er korrekt lastsikret. Chaufføren kan blive straffet for ikke at have sikret godset tilstrækkeligt eller for ikke at have kontrolleret, at afsender har sikret godset tilstrækkeligt.

 

I Norge er vognmanden ansvarlig for at køretøjer er i forskriftsmæssigt tilstand. 

 

Bødeniveau:

Bødeniveauet ved manglende eller ikke tilstrækkelig lastsikring i Norge starter ved NOK 10.000. Ved alvorlige overtrædelser med ikke tilstrækkelig sikret gods vil bødeniveauet være højere.
Lastsikringen skal være bragt i orden, før transporten kan fortsætte fra kontrolstedet.  

 

Lovgivning om lastsikring i Tyskland

Fra den tyske færdselslov: 

StVO § 22 afsnit 1: Godset inklusive udstyr til sikring af gods samt læsseinventar skal stuves og sikres på en sådan måde, at det selv ved katastrofeopbremsning eller pludselig undvigemanøvre ikke skrider, vælter, ruller frem og tilbage, falder ned eller forårsager unødig larm. Herved skal de anerkendte regler og teknikker overholdes.

StVO § 23 afsnit 1: Den, der fører et køretøj skal desuden sørge for, at køretøjet, toget, vogntoget samt godset og besætningen er reglementeret, og at køretøjets trafiksikkerhed ikke forringes på grund af godset og besætningen.

StVZO § 30 afsnit 1: Køretøjer skal være sådan opbygget og udrustet, at personer, specielt ved uheld, er beskyttet mod kvæstelser, og at omfang og følgerne fra kvæstelserne forbliver så ubetydelige som muligt.

StVZO § 31 afsnit 2: Ejeren må ikke arrangere eller tillade ibrugtagning, hvis han er bekendt med eller skal være bekendt med, at chaufføren ikke er egnet til at lede selvstændigt, eller at køretøjet, toget, vogntoget, godset eller besætningen ikke er reglementeret, eller at trafiksikkerheden forringes på grund af godset eller besætningen.

 

 

Ansvar:

I Tyskland kan ansvaret for korrekt lastsikring ifalde alle, der har med transporten at gøre – chauffør, vognmand, virksomheden, der har foretaget læsning af køretøjet. Politiet vil vurdere, hvilken instans der er hovedansvarlig for en ikke tilstrækkelig lastsikring.

 

Chaufføren for ikke at have sikret godset tilstrækkelig. Transporten må kun påbegyndes hvis vogntoget er forsvarlig og trafiksikker stand.

 

Vognmanden for ikke at stilleet egnet køretøj, samt egnet lastsikringsgrej til rådighed. Eller for ikke at have levet op til instruktionspligten overfor chaufføren. I visse lande er der krav om at vognmanden skal føre tilsyn med lastsikring foretaget af chaufføren.

 

Læssestedetfor ikke at have forberedt/emballeret godset godt nok til transport eller for ikke at have læsset af køretøjet korrekt. I visse lande er der krav om at lave stikprøvekontrol for kontrol af lastsikringen før afgang.

 

 

Bødeniveau:

Bødeniveauet ved manglende eller ikke tilstrækkelig lastsikring i Tyskland vil blive vurderet fra sag til sag.

Typisk vil selve bøden for den manglende lastsikring være på minimum 35€. Men dertil kan de tyske kontrolmyndigheder anmode om, at transportøren pålægges et gebyr for at have kørt i ulige konkurrence med sine konkurrenter. Dette kaldes ”vermögensabschöpfung”. Gebyret fastsættes ud fra en anslået gevinst pr. kilometer for hele strækningen. Den anslåede takst ganges herefter med det antal kilometer, som transporten er fra læssested og til aflæssested. 

Samlet set kan en manglende lastsikring medføre en meget høj udgift.

Lastsikringen skal være bragt i orden før, transporten kan fortsætte fra kontrolstedet.